El termini de presentació de les sol·licituds és del 28 de maig al 3 de juliol, ambdós inclosos • En aquest cas, no s’ha habilitat la sol·licitud telemàtica pel que les persones interessades han de demanar cita prèvia i acudir presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova línia de subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys. El termini de presentació de les sol·licituds és del 28 de maig al 3 de juliol, ambdós inclosos.

En aquest cas, no s’ha habilitat la sol·licitud telemàtica i és per això, que la propera setmana, es reactivarà l’atenció presencial a l’Oficina Local d’Habitatge (OHL), exclusivament per a les persones d’aquest col·lectiu. S’ha de demanar cita prèvia trucant al 93 664 69 90 (Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o mitjançant correu electrònic a bustia@olhcastelldefels.com.

En la mida del possible, s’haurà de portar la sol·licitud corresponent degudament complimentada i signada el dia de la visita, per tal d’evitar més desplaçaments a l’Oficina i juntament amb tota la documentació que detallem a continuació:

• Documentació d’identificació vigent: DNI/NIF/NIE

• Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

– Declaració de l’IRPF de l’exercici 2018, de tots els membres de la unitat de convivència amb obligació de presentar-la

– En el cas de no estar obligat a presentar-la, s’ha d’aportar un Certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, corresponents a l’exercici 2018 (Veure instruccions)

• Original i fotocòpia del llibre de família, si escau

• Original i fotocòpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant (igual o major de 65 anys)

• Original i fotocòpia de tots el rebuts de lloguer pagats corresponents a l’any 2020, fins a la data de presentació de la sol·licitud, on ha de constar el nom de l’arrendador, de l’arrendatari, el concepte i l’import

• Full de sol·licitud de transferència bancaria normalitzat (RE-704), a nom de la persona sol·licitant, del compte bancari on s’ha d’ingressar la subvenció, emplenat, signat i segellat per l’entitat bancària i el sol·licitant (Document de sol·licitud)

+ INFO:

Oficina Loca d’Habitage: