Dues iniciatives, encaminades a nodrir el futur Parc d’Habitatge Públic de Lloguer Social, suposarien la creació d’unes 140 vivendes • L’Ajuntament crea un nou servei d’acompanyament a persones en procés de desnonament

Una de les prioritats del govern municipal de Castelldefels -que encara ha cobrat més sentit amb la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la Covid-19- ha estat la continuació de les polítiques de suport d’accés a l’habitatge. El treball realitzat en els darrers mesos per avançar en aquest objectiu començarà a donar els primers fruïts la pròxima setmana amb l’endegament de dues accions amb un denominador comú: la construcció d’habitatge social de lloguer a la ciutat.

 

Totes dues iniciatives sorgeixen dels terrenys ubicats al carrer Pietat i sumarien al voltant de 140 habitatges al Parc d’Habitatge Públic de Lloguer Social. Es tracta de dos terrenys (identificats com a H1 i H2), que sumen 11.210 metres quadrats de sostre edificable. La finca H1, ubicada a la zona nord-oest d’aquest carrer, és propietat de l’Ajuntament, que la cedirà a l’IMPSOL mitjançant un conveni que està previst que s’aprovi al ple municipal de maig. En aquests terrenys es preveu iniciar la construcció, al mes de gener de 2022, de 72 habitatges protegits en règim de lloguer de protecció oficial.

 

La segona finca, anomenada H2 i situada a la zona sud-est del carrer Pietat, té 5.930 m2 de sostre edificable. En aquest cas, la parcel.la és propietat en un 48,141% de l’Ajuntament i un 51,859% d’una empresa mercantil privada. En el pròxim ple municipal, a celebrar el 29 d’abril, està previst que s’aprovi l’adquisició directa de la part privada de la finca. D’aquesta manera, la totalitat del terreny seria de titularitat municipal, la qual cosa suposaria la municipalització del sòl edificable d’aquesta finca que equivaldria a una setantena d’habitatges de lloguer de protecció oficial. “Per això, es fa imprescindible el vot de Movem, o d’altres forces polítiques pel que, un cop més, faig una crida a aquesta formació perquè no giri l’esquena a tota la ciutadania, i els que més ho necessiten” ha assenyalat l’alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda.

 

L’alcaldessa ha indicat que “tal com ho van definir els nostres veïns en l’elaboració de l’actual Acord de Ciutat, és imprescindible garantir habitatge de qualitat i assequible per a joves, famílies monoparentals, gent gran i famílies que volen desenvolupar el seu projecte de vida a Castelldefels”. Per a l’alcaldessa, “la nostra política ha de tenir mirada metropolitana, perquè compartim la manca d’habitatge de qualitat i assequible. Això ens obliga a actuar en sintonia per garantir que ningú quedi enrere“.

 

Per la seva banda, el regidor d’Habitatge, Jordi Vendrell, ha assenyalat que l’objectiu municipal, és “evitar l’exclusió social residencial que, fruit de la darrera crisi del 2008 i agreujada fortament per la pandèmia, ha derivat a moltes més famílies a una situació d’emergència d’habitatge“. Vendrell, a més, ha destacat la voluntat de prioritzar noves formes de tinença, posant el valor d’ús per sobre del d’inversió. “És per aquest motiu que treballem per crear un Parc d’Habitatge Públic de Lloguer Social i vam sol·licitar la pròrroga per cinc anys de la declaració de Castelldefels com àrea amb mercat d’habitatge tens“, ha indicat el regidor d’Habitatge.

 

Nou servei d’acompanyament a persones en procés de desnonament

En aquest marc, l’Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa un nou servei d’acompanyament a persones en procés de desnonament que tractarà de forma personalitzada les persones en aquesta situació, incorporant al seu equip personal especialitzat a nivell jurídic coordinat amb els serveis socials municipals. Aquest servei, que estarà integrat a l’Oficina Local d’Habitatge, té com a objectiu la mediació entre les parts per evitar la exclusió social residencial de les famílies vulnerables que es trobin davant d’un llançament judicial i cercar alternatives d’habitatge d’emergència habitacional.

 

Reactivació de la Taula Local d’Habitatge

L’alcaldessa i el regidor d’Habitatge van informar de l’estat d’aquestes iniciatives per afavorir l’accés a la vivenda en el si de la Taula Local d’Habitatge, celebrada el passat 26 d’abril. El govern municipal ha volgut recuperar aquest espai com a lloc d’informació i deliberació en relació a temes d’habitatge on estiguin presents tots els sectors implicats. En aquest sentit, Miranda ha volgut agraïr l’assistència de les entitats participants a la Taula Local d’Habitatge. “Celebro la recuperació d’aquest espai per tractar el repte de la vivenda, com una de les principals qüestions a resoldre de cara al futur de Castelldefels. Davant d’aquest escenari, creiem necessari reactivar la Taula de l’Habitatge per compartir propostes, però també informar sobre les actuacions previstes, per protegir el dret fonamental de l’habitatge“, ha assenyalat l’alcaldessa.