Continuen les sessions de formació en línia perquè les entitats tinguin més recursos, que fa setmanes que porten a terme l’Ajuntament i la FAVC. El dia 23 arriba una nova oportunitat perquè sàpiguen com s’obté el certificat digital, que és obligatori que el tinguin totes.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. Per fer-ho, les entitats han de disposar del seu certificat digital.

L’Ajuntament de Castelldefels i la Federació d’Associacions Veïnals de la ciutat (FAVC), han organitzat les darreres setmanes diferents taller de formació per les entitats que ho demanen, entre elles diferents sessions dedicades a l’obtenció del certificat digital.

Donat que algunes entitats de la ciutat encara no han cursat l’obtenció del seu certificat digital, el dimecres 23 de setembre, a les 18 h, a la plataforma Zoom, es convoca a una nova edició del curs en línia, amb el suport d’Irene Gonzalez, de la Federació d’Associacions de Veïns de Castelldefels (FAVC). Les inscripcions es poden fer escrivint a participacio@castelldefels.org.

Les entitats que ja disposen del certificat i necessitin suport per fer qualsevol gestió o tràmit electrònic davant l’administració, poden demanar informació al servei OAC 360º, al telèfon 932 222 203, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h, o bé per correu electrònic: oac360@castelldefels.org

 

Què és el certificat digital

El certificat o signatura digital, és un mitjà d’identificació electrònic que permet la mútua identificació de persones/entitats emissores i receptores.

El certificat digital l’ha d’emetre i validar una entitat certificadora, que serà l’entitat autoritzada per fer-ho.

Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs en el propi certificat.

 

Utilitats principals del certificat digital

El certificat digital permet realitzar tota mena de tràmits mitjançant Internet.

La major part estan relacionats amb les administracions públiques. En el cas de les associacions sense ànim de lucre, els més habituals són:

  • Presentació de documents, sol·licituds i declaracions a l’Agència Tributària i consulta posterior del seu estat de tramitació
  • Obtenció de certificats tributaris i de Seguretat Social (d’estar al corrent d’obligacions, de situació censal,…)
  • Gestió a la Tresoreria de la Seguretat Social d’altes, baixes i incidències del personal contractat
  • Tràmits al Registre d’Associacions o al Protectorat de Fundacions
  • Signatura i tramesa de factures electròniques