Fins l’1 de juliol, l’Ajuntament manté oberta una consulta ciutadana per a la redacció del reglament d’habitatges socials destinats a persones en situació d’emergència econòmica i social

L’Ajuntament de Castelldefels obre un període de consulta ciutadana perquè es puguin fer aportacions per a la redacció del reglament d’habitatges socials destinats a persones en situació d’exclusió social residencial o emergència social.

 

El 29 de setembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el pla de mesures i eixos estratègics de l’Acord de Ciutat de Castelldefels, entre les quals s’inclouen diverses accions per reforçar les polítiques vinculades a l’habitatge social.

 

La proposta de Reglament que ara es pretén fer té per objectiu incorporar les previsions contingudes en el marc legal, i en aquells aspectes bàsics com:

  • La definició de les situacions d’emergència econòmica i social,
  • Els requisits que han de reunir els sol·licitants,
  • Els criteris de valoració de les sol·licituds per esdevenir adjudicataris d’un allotjament temporal o d’un habitatge gestionat en el marc d’un programa públic,
  • El procediment d’adjudicació, així com establir el seu règim d’utilització.
  • Regulació de l’organització i el funcionament de la Mesa de Valoració tant per l’adjudicació dels habitatges i d’altres recursos residencials, com per la renovació dels contractes a les persones que ja en són adjudicatàries.

 

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del Reglament municipal regulador de l’adjudicació i la utilització d’habitatges socials destinats a persones en situació d’exclusió social residencials o emergència social, la consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Castelldefels, demana l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives afectades per la futura norma.

Les aportacions es podran fer arribar fins al dijous 1 de juliol a les 23.59h, a través del portal web.

Enllaç per tramitar la consulta prèvia.

 

 

Més informació: Enllaç Memòria Reglament / Enllaç Decret